Kristil & Shamina - Design for the real and digital worlds - Shamil Sahabiev & Kristina Loginova